1. Eigendom , intellectuele eigendom, licenties en gebruik

De website en de bestanden op www.luxinfo.nl zijn eigendom van Luxottica the Netherlands B.V.

Zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Luxottica the Netherlands B.V. Parnassusweg 729, 1077 DG Amsterdam, is het verboden om het concept, het ontwerp, de programmering en opzet van deze site in welke vorm dan ook, te gebruiken of te kopiëren.

Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat de bestanden welke in www.luxinfo.nl gezet worden, intellectueel eigendomsrechtelijk zijn beschermd. Voor het toepassen (gebruiken) van intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde gegevens is in beginsel toestemming nodig van degene die het intellectuele eigendomsrecht bezit.

De beelden van zowel brillen als campagnebeelden op www.luxinfo.nl mogen niet zonder toestemming van Luxottica the Netherlands B.V. aangepast of bewerkt worden. Hieronder worden verstaan: het bijsnijden van bestanden danwel Beelden, logo’s of andersoortige grafische bestanden over de campagnebeelden of brillenbeelden heen plaatsen. Luxottica the Netherlands B.V. behoudt zich het recht om beelden die niet overeenkomstig deze afspraken gebruikt worden, op kosten van de gebruiker te laten verwijderen.

Het is in het kader van merkbewaking per definitie niet toegestaan om campagnebeelden te gebruiken in gedrukte media en/of eigen folders zonder overleg met Luxottica the Netherlands B.V.

2. Derden

De bestanden op www.luxinfo.nl zijn exclusief bestemd voor het recht van de gebruiker. Het kopiëren van de bestanden aan derden is zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Luxottica the Netherlands B.V. niet toegestaan.

3. Toegang tot www.luxinfo.nl

Toegang tot tot www.luxinfo.nl staat open voor de gebruiker met een toegangscode.

4. Gebruik en uitsluiting

De gebruikers van www.luxinfo.nl dienen zich te onthouden van alle acties die onze www.luxinfo.nl en aanverwante partijen op enigerlei wijze kunnen schaden.

Indien een gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden, behoudt Luxottica the Netherlands B.V. zich het recht voor om die gebruiker van toegang tot Onze www.luxinfo.nl uit te sluiten. Voorafgaand aan een uitsluiting zal Luxottica the Netherlands B.V. de betreffende gebruiker schriftelijk een waarschuwing doen toekomen, met daarin een termijn waarbinnen het ongeoorloofde gebruik dient te worden gestaakt. Indien de gebruiker het ongeoorloofde gebruik na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft gestaakt, danwel heeft gestaakt maar vervolgens weer hervat, is Luxottica the Netherlands B.V. gerechtigd zonder nadere kennisgeving deze gebruiker uit te sluiten van toegang tot www.luxinfo.nl.

5. Beschikbaarheid www.luxinfo.nl

Luxottica the Netherlands B.V. kan niet garanderen dat www.luxinfo.nl te allen tijde bereikbaar en/of operationeel is. Het kan voorkomen dat www.luxinfo.nl wegens omstandigheden tijdelijk niet bereikbaar en/of operationeel is. In dergelijke gevallen zal Luxottica the Netherlands B.V. zich inspannen om www.luxinfo.nl binnen een zo kort mogelijke tijd, maximaal 24 uur, weer bereikbaar cq. operationeel te krijgen. Luxottica the Netherlands B.V.is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van www.luxinfo.nl.

6. Aansprakelijkheid

Luxottica the Netherlands B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van bestanden op www.luxinfo.nl.

7. Aanpassing algemene voorwaarden

Luxottica the Netherlands B.V.heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen cq. te wijzigen cq. daaraan bepalingen en/of gedeeltes toe te voegen. Aanpassingen, wijzigingen en/of toevoegingen gelden met ingang van het moment dat deze op www.luxinfo.nl gepubliceerd zijn.

8. Tot slot

Mondelinge of andere overeenkomsten zijn niet van toepassing tenzij door Luxottica the Netherlands B.V.schriftelijk bevestigd. Als afzonderlijke onderdelen van deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing zijn, dan wordt daarmee de rechtsgeldigheid van deze Algemene Voorwaarden niet ondermijnd. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.